Společné akce Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o. s

Výprava podél lokálky z Moravských Budějovic do Jemnice 

Obsah této stránky

Úvod

V sobotu 9. dubna 2011 jsme já, Vláďa Jodas, Jura Kacetl a Martin Svoboda uskutečnili výlet podél lokálky z Moravských Budějovic do Jemnice. Do Moravských Budějovic jsme přijeli v 7:47 vlekem ze Znojma a dál už šli podél ocelových rovnoběžek. Pochopitelně trochu idealizovaných, jelikož byly rovnoběžné pouze s určitou mírou nepřesnosti. Velká část tratě vede podél silnice II/152 (N. Bystřice - M. Budějovice - Ivančice - Brno – Chrlice). Překvapila nás poměrně velká část ocelových pražců, které pochází z konce čtyřicátých let.

Vláďa bedlivě sledoval místa na železničním svršku, kde by mohl vyčíst nějaký letopočet. Na ocelových pražcích se mu podařilo nalézt: Třinec 1942 nebo Vítkovice 1947. A na kolejnicích sice povětšinou vyšší cifry, jako 1979 a 1985, ale našli se i vzácné výjimky: Vítkovice 1929, 30, 36 nebo Třinec 1926. Největším pokladem však pro něj byl svršek na manipulační koleji v Třebelovicích, kde vězel nápis: "P. E. I. C. KLADNO 1909".

Překvapila nás přijímací budova v Dědicích, která byla v době postavení dráhy jistě velmi pěkná. Dnes však je její původní vzhled přístavbami a přestavbami dosti pozměněn. Za nejzachovalejší výpravnu považujeme tu v Třebelovicích. O Jemnické s břízolitovou omítkou se asi ani nemá smysl vyjadřovat. Ostatně tam jsme ani nedošli. Na zast. Lhotice jsme se již do Jemnice na autobusové nádraží, odkud nám vyjížděl 14:50 autobus do Moravských Budějovic, vydali zkratkou po silnici. Počasí totiž nebylo příliš přívětivé a celou cestou jsme museli vzdorovat dosti silnému protivětru, což nás časově trochu zbrzdilo. Po celé délce trati je totiž jen velmi málo míst, kde bychom se mohli proti oné nepřízní počasí schovat. Přesto všechno byl výlet hezký a splnil naše očekávání.

Historie a základní technické parametry tratě

Koncese na vybudování a provozování této lokálky byla udělena již 9. září 1984.  Slavnostní zahájení provozu se konalo dne 8. listopadu 1896. Provozní délka dráhy byla 20,460 km a stavební délka byla 20,963 km. Zamýšlelo se též pokračování tratě z Jemnice do Dačic, kde se měla napojit na trať Kostelec - Slavonice. Přestože pro toto prodloužení byla po dlouhou dobu vytvořena územní rezerva, k realizaci nikdy nedošlo.

Regionální trať, na které je zavedeno zjednodušené řízení drážní dopravy dle předpisu D3, je v jízdním řádu pro cestující označena číslem 243. Nachází se na ní zast. Jackov v km 4,457, zast. (dříve též nákl.) Dědice v km 7,529, zast. Rácovice v km 11,334, zast. a nákl. Třebelovice v km 13,906, zast. Lhotice v km 17,888 a koncová žst. Jemnice v km 20,775.

Situační výkresy a schémata

Zast. Jackov
z roku 1938

Zast. Dědice
z roku 1938

Zast. Rácovice
z roku 1938

Zast. a nákl. Třebelovice
z roku 1938

Zast. Lhotice
z roku 1938

Źst. Jemnice
z roku 1953

Trasování je poplatné kategorii dráhy. Směrové vedení se skládá z velkého množství oblouků o poloměrech 200 - 300 m. Vzhledem k minimalizaci zemních prací vzniklo podél trasy několik závleků, z nichž největší je za zast. Dědice, který je tvořen táhlými protisměrnými oblouky o poloměrech 200 m. Sklonové poměry na trati dosahují hodnot až 20 ‰. Největší traťová rychlost byla v době otevření dráhy 25 km/h. V současné době je to 40 - 50 km/h, na některých přejezdech je však tato (zřejmě díky nedostatečným rozhledovým poměrům) od podzimu roku 2010 snížena až na 20 km/h. K překlenutí vodotečí je na trati několik kamenných klenutých mostů malého rozpětí. 

Ministerstvo kultury prohlásil dne 24. července 1996 trať za kulturní památku. Výpravní budovy v Dědicích, Třebelovicích i Jemnici se dnes již bohužel nepodobají svému původnímu stavu. Zachovalejší a tudíž hodnotnější se zdají být některé klenuté mosty. Provoz pravidelných osobních vlaků v režii Českých drah byl ukončen 31. prosince 2010. Už 22. ledna 2011 ale na trati vyjel mimořádný vlak společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a od června 2011 se uvažuje o obnovení provozu. Držme jim v tom palce!

Malá úvaha nad současným stavem

Rekonstrukce kolejového roštu (demontáž stávající koleje a vložení svršku S49 na  betonových pražcích), vložení jedné nové  výhybky do Třebelovic a třech nových výhybek do Jemnice a ve všech zastávkách a v koncové stanici zřízení nových bezbariérierových nástupišť by znamenalo investici přibližně 400 mil. Kč. To je bezpochyby značná částka. Ovšem, kdyby se investovalo každý rok cca 40 mil. Kč, za deset let by bylo možné trať dostat do kvalitativně hodnotnějšího stavu, pochopitelně s vyšší traťovou rychlostí. Výše zmíněné nápisy na kolejnicích a pražcích nás však přiměli k domněnce, že se žádná zásadnější investice se za posledních padesát tel neproběhla.

Fotogalerie

1.

Km 2,7 po směru staničení. Souběh se silnicí II/152.

9. 4. 2011

 

2.

Zablácené místo u nechráněného přejezdu.

9. 4. 2011

3.

Zast. Jackov po směru staničení.

9. 4. 2011

 

4.

Zářez v km 5,7 po směru staničení v levostranném oblouku.

9. 4. 2011

5.

Zast. (dříve také nákl.) Dědice. Zajímavé jsou zachovalé nápisy názvu stanice.

9. 4. 2011

 

6.

Vedlejší budova v zast. Dědice se dochovala téměř v původní podobě.

9. 4. 2011

7.

Pohled ze směru od obce na přijímací budovu v Dědicích.

9. 4. 2011

 

8.

Táhlý levostranný oblouk za zast. Dědice.

9. 4. 2011

9.

Kamenný klenutý most nad vodotečí v km 8,0 za zast. Dědice.

9. 4. 2011

 

10.

Km 8,8 po směru staničení.

9. 4. 2011

11.

Kolejnice z roku 1926.

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

 

12.

Členové výpravy: Jura, já a Martin. Na přejezdu v km 9,0.

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

13.

Protisměrné oblouky v km 9,5 po směru staničení.

9. 4. 2011

 

14.

Kamenný klenutý most nad vodotečí v km 10,7 ve směrovém levostranném oblouku.

9. 4. 2011

15.

Pohled od km 11,0 proti směru staničení.

9. 4. 2011

 

16.

Zast. Rácovice po směru staničení.

9. 4. 2011

17.

Kamenný klenutý most nad vodotečí a polní cestou přibližně v km 12,0.

9. 4. 2011

 

18.

Km 12,2 po směru staničení.

9. 4. 2011

19.

Však jednou nastanou časy, kdy i železniční doprava bude dopravou na střední a dlouhé vzdálenosti ...

9. 4. 2011

 

20.

Pohled na zast. a nákl. Třebelovice po směru staničení.

9. 4. 2011

21.

Výpravna v Třebelovicíh.

9. 4. 2011

 

22.

Výpravna v Třebelovicích.

9. 4. 2011

23.

Výpravna v Třebelovicích.

9. 4. 2011

 

24.

Vláďův největší úlovek byl ...

9. 4. 2011

25.

... nápis "P. E. I. C. KLADNO 1909"

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

 

26.

Ocelový pražec s nápisem "VÍT. 35".

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

27.

Hraniční kámen s písmeny B. J.

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

 

28.

Před koncem naší cesty po kolejích ...

9. 4. 2011
foto: Vladimír Jodas

autor, 13. duben 2011

a

nahoru p