t předchozí stavba zpět na modely staveb p

další stavba u


typový strážní domek jako závorářské stanoviště 1:120 (2004)

g zde uvádím přesný postup stavby tohoto strážního domečku h

Obsah této stránky

Úvod

předloha: strážní domek, který byl vystavěn na mnoha našich tratích, v původní podobě, užití jako závorářské stanoviště je vymyšlené
zdroj dokumentace: brožura Místní dráha Ondrášov - Dvorce na Moravě, autoři L. Čada, R. Sedláček, K. Just, J. Strnad v edici Pohledy do dějin zrušených tratí
použití:
segmentové kolejiště Olbramkostel, díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma

Takovýchto strážních domečků bylo na našich tratích postaveno spoustu v různých variantách. Jednalo se o typové výkresy státních drah. V tomto čase už železnici neslouží a jsou z nich třeba rekreační objekty.

Model strážního domku jsem dokončil někdy v říjnu roku 2004 jako závorářské stanoviště na segmentovém kolejišti Olbramkostel. Tento díl jsem nestavěl podle skutečnosti.

Zatím zde neuvádím přesný plán stavby, je uveden v již výše popsané brožuře. Obdobně popsaným způsobem lze však sestavit jinou stavbu podle jiného plánu. Přepočet z plánku je triviální: změřená délka z plánku x zmenšení měřítka (mělo by být uvedeno u každého plánu) a tím dostaneme skutečnou délku, vydělíme ji 120 a máme přepočtený rozměr do měřítka TT.

Sestavení obvodových stěn

obr. 1
uspořádání vrstev v rozích

obr. 2
rozmístění stěn nakreslených
na lepence před vyřezáním

obr. 3
 
umístění lemů oken

obr. 4
ořezání přesahů na rozích

obr. 6
ořezání přesahů v rozích v místech
horních lemů fasády

Obvodové zdi jsou sestaveny z kvalitní lepenky a z tvrdého papíru. Síla zdi se tedy skládá ze dvou vrstev, vnější, na které bude proveden nátěr, je tvrdý papír. Za velmi důležitý pokládám obr. 1, na kterém je znázorněno, jak uspořádání jednotlivých vrstev bude v rozích stavby vypadat. Lepenka i vrstva, kterou tvoří tvrdý papír, jsou u dvou protějších stěn stejně zarovnány. U bočních protějších stěn vrstva tvrdého papíru přesahuje přes lepenku i vrstvu tvrdého papíru sousední stěny a tvoří tak dokonalé spojení v roh. Je vlastně jedno, které dvě protější stěny si zvolíme, že budou mít obě vrstvy stejně zarovnané, a které si zvolíme, že lepenku budou mít kratší a tvrdý papír bude v rozích překrývat sílu sousedních stěn. Stěny, které mají obě vrstvy ve stejné rovině se však snadněji zhotoví, protože je vyřežeme již z lepenky zároveň slepené s tvrdým papírem. V druhém případě musíme lepenku řezat zvlášť i tvrdý papír pro druhou dvojici protějších stěn řezat zvlášť a potom je tedy k sobě přilepit. V našem případě stavby strážního domečku si tedy zvolíme stěny čelní (se dvěma okny, tato strana je otočena k trati) a zadní (s jedním oknem), že je budeme řezat již z předem podlepené lepenky tvrdým papírem, protože jsou tvarově náročnější, nežli stěny boční.

Na lepenku si tedy narýsujeme stěny strážního domku, jak nám ukazuje obr. 2. Část lepenky, kde se nachází čelní a zadní stěna podlepíme tvrdým výkresovým papírem. Rozměry přepočteme z plánku, u šířky bočních stěn musíme dbát na to, že k jejich celkové délce přibude ještě dvakrát síla lepenky (tloušťka lepenky se pohybuje kolem 1,0 mm). Narýsované stěny strážního domečku vyřízneme. Na výkresový papír narýsujeme rozměry bočních stěn, jejich výška by měla přesně korespondovat s výškou vyříznutých bočních stěn z lepenky, šířku udělejme libovolně delší než přepočtená šířka bočních stěn z plánku strážního domečku. Boční stěny z tvrdého papíru vyřízneme a přilepíme je k již vyříznutým z lepenky tak, aby jejich délka z každé strany dostatečně přečnívala. Všechny čtyři stěny necháme zatížit a důkladně proschnout.

Obdobným způsobem zhotovíme stěny přístřešku s dveřmi. Stěnu, kde se nachází dveře vyřízneme již z podlepené lepenky tvrdým papírem a dvě sousední stěny obdobně jako již výše popsané boční stěny pouze s tím rozdílem, že strany, které budou přiléhat k boční stěně budou mít lepenku i vrstvu tvrdého papíru ve stejné úrovní a vrstva tvrdého papíru bude na opačné straně stěny přečnívat, aby překryla sílu zdi s dveřmi.

Zhotovíme lemování oken. Narýsujeme si na tvrdý papír okna i s lemy, vyřízneme je, ale okna do nich neprořezáváme. Nalepíme je na stěny (dle obr. 3) a teprve potom po dokonalém zaschnutí okna do lemu na stěně vyřežeme. Musíme pracovat s ostrým skalpelem, aby se lepenka ani obě vrstvy tvrdého papíru netrhaly. Dvě malá okénka v horní části pod střechou čelní a její protější stěny žádné olemovaní nemají. Olemovaní nemají ani dveře. Pouze je stačí vyříznout. Chceme však nechat vstupní dveře pootevřené, měli bychom vyříznout ještě otvor pro dveře na boční stěně.

 Stěny můžeme teď k sobě přilepit a vyrovnat přesně do pravého úhlu. Zatížené, aby dodržovaly přesně pravý úhel, je necháme zaschnout. Budeme-li mít všechny čtyři stěny domečku slepeny, ořízneme ostrým skalpelem zároveň se stěnami přesahy v rozích (obr. 4). Zkompletujeme tři stěny přístřešku s dveřmi, opět přitlačeny do pravého úhlu je necháme dobře proschnou, ořízneme ostrým skalpelem přesahy v rozích a přilepíme jej k již zkomletovaným čtyřem stěnám domečku. Z lepenky zhotovíme podlahu, aby přesně zapadla mezi stěny domečku a přilepíme ji v úrovni podezdívky. Zhotovíme i podlahu přístřešku s dveřmi. Z lepenky můžeme zhotovit vnitřní stěny, abychom zabránili průhledu z okének ve stěně obrácené k trati do okénka na protější nebo sousední stěně. Pakliže domeček nebude vybaven vnitřním osvětlením, není nutné vybavovat ho interiérem, protože malými okénky, ani pootevřenými dveřmi dovnitř vidět nepůjde.

Zhotovíme olemování v horní části stěn (obr. 5), které byly u skutečných budov zřejmě provedeny silnější vrstvou omítky. Síla zdi v rozích v místech lemů je znázorněná na obr. 6. Zesílení omítky provedeme další vrstvou tvrdého papíru. Dva protější lemy jsou libovolně delší, aby překryly sílu lemů sousedních stěn. Obdobně u přístřešku s dveřmi libovolně delší lem nad dveřmi. Po přilepení všech celkem 7 zesílení omítky ořízneme přesahy v rozích, jak znázorňuje obr. 6. Obdobně jako lemy v horní části stěn stavby zhotovíme podezdívku. Můžeme využít plastické zdivo z produkce nějakého výrobce.

Po dosazení lemů a podezdívky můžeme stěny nabarvit. Na nátěr jsem použil bílou temperovou barvu. Za docílením hladké omítky nanášíme několik tenkých nátěrů. K provedení hrubé omítky použijeme molitan a pomocí něho nanášíme barvu (skoro vůbec neředíme). Nejlepší je však stěny domečku pomocí stříkací pistole nastříkat. V původním provedení je omítka včetně zesílení v horních částech zdí a olemování oken světle okrová.

obr. 5
axonometrický pohled na celkovou stavbu při zhotovování zesílené omítky v místech horní části s
těn

nahoru p

Okna a dveře

Okna i dveře sestavíme z tvrdého výkresového papíru.

obr. 7
okno strážního domečku
okótované v mm pro TT

obr. 8
sestava okennícho rámu

obr. 9
celková sestava
dvojdílného okna

Na obr. 7 je nakresleno přepočítané okno i s olemováním, které jsme již na fasádě budovy provedly další vrstvou tvrdého papíru, do měřítka TT. Důležité je, že rozměry otvoru pro okna jsou 6 x 10 mm a rozměry do tvrdého papíru vyřezávaného okna 5 x 9 mm, tedy o 1 mm menší. Okno tedy vyřežeme z tvrdého papíru tak, aby byly jeho šířka i výška menší o 1 mm, než je šířka i výška samotného otvoru pro okno. Po přesném vlepení okna zevnitř okenního otvoru tak vznikne z každé strany 0,5 mm silný rám okna. Ale nepředbíhejme. Okna si narýsujeme na tvrdý papír a vyřežeme tak, aby nám přesně uprostřed vznikla 1 mm silná svislá příčka, na vodorovné okenní příčky nebereme zřetel a okna vyřízneme, jakoby tam vůbec nebyly. Okno se tedy zatím skládá ze dvou vyříznutých otvorů 2 mm širokých oddělených 1 mm silnou příčkou, výška 9 mm. Z tvrdého papíru teď nařežeme 0,5 - 0.7 mm silné proužky (udělejme jich více a vyberme ty nejkvalitnější), ze kterých zhotovíme do oken vodorovné příčky a jednu svislou příčku tak, jak je uvedeno na obr. 8. Jde o velmi přesnou a náročnou práci, ale podle mého názoru takovéto okno vypadá lépe, nežli bychom je vyřezali z jednoho kusu papíru. Takto zkompletovaná okna nabarvíme hnědou barvou. Sestava celého dvojdílného okna je znázorněná na obr. 9. Pod vnější nahnědo natřené okno, jehož sestavu jsem výše popsal přijde slída, potom síla zdi zhotovená z lepenky a natřena na bílo, potom další slída a nakonec vnitřní okno natřené na bílo (při bílém nátěru je zvnějšku lépe poznat, že okna jsou dvojdílná a podle mého názoru to tak lépe vypadá). Vnitřní okno zhotovíme obdobně jako okno vnější pouze s tím rozdílem, že nebudeme na 1 mm silnou svislou příčku lepit další, 0,5 - 0,7 mm silnou. Takto sestavená dvoudílná okna můžeme vlepit do domečku. Za okna můžeme umístit záclony, které vystřihneme ze správně jemného šátku.

V horní části čelní stěny obrácené k trati a k její protilehlé stěny se nachází ještě malá okénka, která však sestavíme podstatně jednodušeji. Na tvrdý papír si narýsujeme a vyřízneme okénka, která opět budou mít šířku i výšku o 1 mm menší než samotný okenní otvor na stěnách budovy. Po dosazení hnědě natřených okének zevnitř okenního otvoru tak vznikne 0,5 mm silný rám. Okénka zasklíme slídou.

obr. 10
okno strážního domečku okótované v mm pro TT

obr. 11
celková sestava dveří

Na obr. 10 jsou znázorněny dveře, které jsou přepočítány do velikosti TT. Do otvoru pro dveře rozměrů 10 x 18 mm jsou vsazena dřevěná futra silná 1 mm a na ně jsou připevněny dveře o rozměru 8 x 17 mm. Zkonstruování samotných dveří je patrné z obr. 11. Neuvádím zde přesné rozměry jednotlivých částí dveří záměrně, je na každém, aby si dveře přesně rozpočítal aby byly souměrné a dobře vycházely v celkové sestavě, jedná se tady o desetiny milimetrů a přesné rozměření mnou sestavených dveří by bylo podle mého názoru akorát matoucí. Zdůrazňuji, že je zde nutné pracovat ostrým nástrojem. Dveře jsem sestavil opět z tvrdého papíru následujícím postupem: Vyříznutý první rám dveří jsem přiložil k výkresu a obtáhnul všech pět vyříznutých otvorů pentilkou a tak narýsoval druhý rám. Do vrchních otvorů jsem umístil svislé i vodorovné příčky okének, které jsem zhotovil z drátků patřičně malé tloušťky (asi 4 nebo 5 desetin milimetru). Je to celkem pracná záležitost, protože se jedná o drobné součásti o velikosti kolem 1 mm. Můžeme se ji vyhnout zjednodušením nebo úplním vypuštěním okének a zhotovením vrchní časti dveří obdobně jako spodní část dveří. První i druhý rám přilepíme k sobě, pod okénky vynecháme místo pro slídu a pod zbylou část dveří přilepíme slabý kancelářský papír. Do zbývajících 3 otvorů ve spodní části dveří vlepíme dle obrázku 3 obdélníčky z tvrdého papíru. Dveře nabarvíme stejným odstínem jako okna, zasklíme okenní část a pomocí kancelářského papíru a slabého drátku můžeme doplnit klikou.

Do lepenky narýsujeme otvor o velikosti dveří tak, aby nám dveře do něj dokonale zapadly. Tím zhotovíme futra, obarvíme je odstínem stejným jako dveře a okna. Můžeme dveře přilepit k futrům tak, aby byly pootevřené ale měli bychom je k nim přilepili tak, aby jejich úroveň byla o kousek pozadu než úroveň futer. Pakliže budeme chtít mít dveře pootevřené, musíme v oblasti pootevřených dveří zhotovit podlahu a natřít část vnitřních stěn, které by mohly být pootevřenými dveřmi zvenčí vidět. Když nalepíme futra i s dveřmi zevnitř otvoru pro dveře ve stěně, zhotovíme nakonec z dýhy práh. Buď použijeme tmavou dýhu nebo ji nabarvíme do tmavé barvy barevnou tuší.

Okna i dveře je možné vyrobit nebo nechat si vyrobit z leptu. Podle mého názoru však i z papíru při troše úsilí lze získat velice pěkná okna i dveře.

nahoru p

Střecha

obr. 12
pohled zespodu na rozestavěnou střechu

obr. 13
břidlicová střešní krytina zhotovená
z kancelářského papíru

obr. 14
 rozmístění pozednicí a krokví

obr. 15
detail korunky komína

Máme-li všechna okna i dveře vsazeny do budovy, můžeme pustit do stavby střechy. Zkladní rozměr střechy narýsujeme a vyřežeme z tvrdého papíru, nikoliv z lepenky. Lepenka je moc tlustá a s dýhou na spodní části střechy a papírem znázorňujícím krytinu by se nám tloušťka oproti skutečnosti neúměrně navýšila. Střechu můžeme narýhovat, aby se nám později lépe ohnula. Na spodní část střechy nalepíme pásky dýhy podle obr. 12. Vzhledem k tomu, že když lepíme dýhu pracujeme ještě s neohnutou střechu, pamatujme na to, že pásky dýhy v místech ohnutí střechy nesmí být těsně u sebe, aby šla střecha potom zohnout do požadovaného úhlu! Kousky dýhy si přesně rozměříme, aby nám po jejich nalepení střecha přesné doléhala na domeček. Dýhu však musíme lepit tak, aby struktura dřeva byla ve stejném směru, jako později jemnou modelářskou pilkou znázorněná prkna. Nejdříve však necháme střechu polepenou dýhou zatíženou důkladně proschnout. Teprve potom do ji rozřežeme na prkénka. Řežeme však jen do určité hloubky a dáváme pozor na to, abychom střechu neprořezávali celou. Z lepenky si zhotovíme hranolky s odpovídajícím úhlem, které mám budou držet správný sklon střechy jako naznačuje obr. 12.

Můžeme se pustit do střešní krytiny (obr. 13). Tu můžeme zhotovit pomocí plastického výrobku ze sortimentu nějakého výrobce nebo z kancelářského papíru nastříhaných jednotlivých břidlic. Já jsem na tomto závorářském domečku břidlice po obvodu střechy vyrobil z kancelářského papíru a do vnější části jsem vsadil plastickou imitaci střešní krytiny od Malé železnice. Vzhledem k tomu, že plastová krytina je silnější, než krytina z kancelářského papíru, musel jsem rozdíl po obvodu střechy nejprve vyrovnat dvěmi vrstvami výkresového papírů. Samotné břidlice po obvodu střechy jsem si nastříhal z kancelářského papíru, rozměry těchto břidlic jsou přibližně 3 x 3 mm. Přes sebe se překrývají o 1 mm, takže na střeše se jeví jako obdélníkové. Tím, že jsem použil plastickou krytinu jsem se dopustil oproti skutečnosti hrubé nepřesnosti, ale domeček neuvažuji pro soutěžní účely a nechtělo se mi vyrábět takové množství jednotlivých břidlic (při takovýchto akcí mě totiž modelařina docela přistává bavit i přesto, že jsem docela trpělivý). Krytina má znázorňovat břidlice na německý způsob. Ty mají trochu jiný tvar, než znázorňuje plastický polotovar. Jsou spíše kosočtvercového tvaru a jejich spodní viditelná hrana je mírně zakulacená. Nakonec natřeme střešní krytinu odpovídajícím odstínem šedé barvy.

Pustíme se do konstrukce trámů. Jako materiál pro jejich stavbu mohou docela dobře posloužit zápalky. Vybrané kvalitnější sirky dobrousíme na jemném smirkovém papíře do hladkého povrchu. K domečku  připevníme střechu pouze nasucho a stáhneme pomocí gumičky. Do správného úhlu odřezávané trámky lepíme pouze ke spodní části střechy, nikoliv k stěnám domečku. Když umístíme všechny trámky, sundáme střechu z domečku (obr. 14) a všechny hrany trámků mírně ohladíme na jemném smirkovém papíře. Takto zhotovenou spodní část střechy natřeme tmavým odstínem hnědé barvy tuše (do hnědé přidáme pár kapek modré). Čelní a zadní lemovací hrany střechy vyrobíme z pásků tvrdého papíru a natřeme je stejným odstínem tuše jako trámoví. Tuš natíráme na střešní štíty i na dřevěnou spodní část střechy tak dlouho, dokud se barva do materiálu dostatečně nenasákne, aby vytvořila rovnoměrně zbarvený povrch bez skvrn.

Obdobným způsobem zhotovíme střechu nad stěnami vstupních dveří. Trámoví bude však s menších rozměru, než u velké střechy domečku. Zhotovíme ho třeba opět ze sirek, které však dobrousíme a dohladíme do menšího (čtvercového) průřezu. Hotové střechy nalepíme na domek.

Na obr. 15 je načrtnut komín. Spodní část se mi podařilo zhotovit z dřevěného hranolku o velikosti 4 x 4 mm, zkosené hrany tak můžeme snadno zbrousit. Zbylá cihlová část je vyrobena z dvouvrstvého kancelářského papíru. V místech hran je papír před ohnutím narýhován. Komínovou desku zhotovíme z lepenky, na znázornění komínové roury jsem použil bužírku drátku silného přibližně 1,2 mm. Horní korunku a spodní část komínové roury můžeme dokončit navinutím proužků kancelářského papíru, oplechování komínu rovněž z kancelářského papíru. 

nahoru p

Dokončení stavby

Schody vyrobíme z lepenky, výšku jednoho schodu přirovnáme k síle lepenky. Okapy pod střechou a okapové roury znázorníme pomocí dobře vyrovnaných drátků přibližné síly 1,2 mm. Abychom docílili u okapů pod střechou půlkruhového průřezu, odřízneme z nich podélným řezem bužírku až do úrovně drátku. Členitost okapových rour (podívej na fotografie) docílíme namotáváním proužků kancelářského papíru. Okapy natřeme zelenou barvou. Na závěr provedeme patinu střechy, používám na ni většinou suché křídy, a dosadíme detaily příslušící domku závorářského stanoviště (např. terče přenosných návěstidel, označení T, číslo strážního domku aj.). J

Fotogalerie

ª 1 ª

Pohled od silnice ke vstupním dveřím.

 

22. 9. 2007

ª 2 ª

Čelní pohled na strážní domeček, v popředí přejezd s mechanickými závory.
 

22. 9. 2007

ª 3 ª

Na levé straně při pohledu od kolejí je malá zahrádka.

 

22. 9. 2007

ª 4 ª

Pohled od kolejí na čelní stěnu strážního domečku s detaily (okapy, otevřené okno, hektometrovník, ...)

22. 9. 2007

ª 5 ª

Pootevřené vstupní dveře s naznačenou podlahou. Přenosná návěst "stůj" by měla být otočená k fasádě.

22. 9. 2007

ª 6 ª

Zadní strana domečku s přístřeškem pro zádveří. U sklepního okénka je hromada uhlí.

22. 9. 2007

a

nahoru p